Διοργανωτής:ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Τόπος:Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνίες:06/09/2014-04/09/2014
Ωράριο Λειτουργίας:Σάββατο 6/9/15 12:30-22:00, Κυριακή 7/9/15 10:00-22:00, καθημερινές 8-12/9/15 10:00-22:00, Σάββατο & Κυριακή 13 & 14/9/15 10:00-22:00
Είσοδος:ανοιχτή στο κοινό
Τιμή Εισιτηρίου:Σάββατο 6/9/15 και καθημερινές 8-12/9/15 στα 3 €, Κυριακή 7/9/15 και Σαββατοκύριακο 13-14/9/15 στα 5 €, οικογενειακό στα 10 €, πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ στα 3 € για όλες τις ημέρες της διοργάνωσης.
Συχνότητα:Ετήσια
Αριθμός προηγούμενων Διοργανώσεων: 78

Συγκεντρωτικά Στοιχεία Έκθεσης:

Η γενική εικόνα της έκθεσης αξιολογείται θετικά από τους Επισκέπτες της 79ης ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το 84,8% των Επισκεπτών κρίνει τη γενική εικόνα της Έκθεσης ως πολύ ικανοποιητική και ικανοποιητική, το 14,4% ως εν μέρει ικανοποιητική και μόλις του 0,8% ως καθόλου ικανοποιητική.

Διάγραμμα. Πώς αξιολογείτε τη γενική εικόνα της Έκθεσης;

 

Όσον αφορά το βαθμό επιτυχίας των στόχων συμμετοχής των Εκθετών στην «79η ΔΕΘ», η γενική εικόνα δείχνει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη των στόχων, καθώς η πλειοψηφία των Εκθετών χαρακτηρίζει την επίτευξη των στόχων τους εξαιρετική, πολύ καλή και καλή.

Ειδικότερα, o στόχος της διαφήμισης και της προβολής φαίνεται να επετεύχθη σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς το 33,5% των Εκθετών κρίνει καλό το βαθμό επίτευξης και το 31,3% πολύ καλό. Ο στόχος της δικτύωσης - γνωριμιών κρίνεται ομοίως, παρουσιάζοντας όμως χαμηλότερα ποσοστά επίτευξης. Συγκεκριμένα το 33,1% των Εκθετών θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος στόχος επετεύχθη σε καλό βαθμό και το 31,0% σε μέτριο. Αντίθετη εικόνα επίτευξης παρουσιάζει ο στόχος της επαφής με πελάτες του εξωτερικού, καθώς οι Εκθέτες αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου, σε ποσοστό 50,9%, ή πραγματοποιήθηκε σε μέτριο βαθμό 23,9%. Ο στόχος της προώθησης νέων προϊόντων, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των Εκθετών, φαίνεται να ικανοποιήθηκε αρκετά. Ειδικότερα το 34,9% των Εκθετών αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος στόχος επετεύχθη σε καλό βαθμό και το 19,1% σε πολύ καλό. Ακόμα καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η επίτευξη του στόχου της παρουσίασης νέου προϊόντος, καθώς το 30,4% των Εκθετών αναφέρει ότι ο στόχος επετεύχθη σε καλό βαθμό και το 18,7% σε πολύ καλό βαθμό. Οι υπόλοιποι στόχοι, δηλαδή του κλεισίματος συμφωνιών, της αύξησης του μεριδίου αγοράς και των εμπορικών συναλλαγών παρουσιάζουν μέτριο βαθμό επίτευξης, καθώς οι Εκθέτες σε ποσοστά 45,0%, 39,7% και 39,2% αντίστοιχα, αναφέρουν ότι η επίτευξη ήταν μέτρια.

Από την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των Εκθετών φαίνεται ότι γενικότερα το μεγαλύτερο μέρος των στόχων ικανοποιήθηκε. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς έτσι φαίνεται και ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των Εκθετών. Όμως σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στον τομέα των επαφών των Εκθετών με πελάτες του εξωτερικού. Έτσι θα πρέπει να δοθεί έμφαση από το Διοργανωτή για να αντιμετωπιστεί η σημαντική αυτή αδυναμία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την προσέλκυση περισσότερων ξένων εμπορικών επισκεπτών.

Διάγραμμα. Βαθμός Επιτυχίας Στόχων Συμμετοχής των Εκθετών στην «79η ΔΕΘ»

 

Λίγα λόγια για τη Διοργάνωση: Η 79η ΔΕΘ διατηρώντας τους βασικούς άξονες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ επέστρεψε στον εμπορικό και διεθνή της χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάδειξη και ανάπτυξη των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.  

Ο συνδυασμός του εμπορικού και επιχειρηματικού περιεχομένου της 79ης ΔΕΘ  με το διευρυμένο και πολυποίκιλο πρόγραμμα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που φιλοξενεί η HELEXPO προσέδωσε την απαραίτητη δυναμική μιας πολυδιάστατης διοργάνωσης, μιας μεγάλης γιορτής στην οποία συμμετείχε όλη η πόλη και όχι μόνο.  

Η διεθνής εμπορική ακτινοβολία και αποτελεσματικότητα της HELEXPO, συνθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα, στον ιστορικά και γεωγραφικά ενιαίο, οικονομικό χώρο των Βαλκανίων, της Παρευξείνιας Ζώνης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπεύθυνος Έκθεσης: κ. Παναγιώτης Χατζηιωάννου 
Τηλ.: 2310 291 548, 2310 291 257, Φαξ: 2310 291 553
Ε-mail: 
tif@helexpo.grtif3@helexpo.gr
Website: http://tif.helexpo.gr/tif/

Ενδεικτικά Αποτελέσματα Έρευνας σε Εκθέτες και Επισκέπτες:

Οι Εκθέτες ρωτήθηκαν εάν θεωρούν ότι οι παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης είναι σημαντικές για την προσέλκυση επισκεπτών. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό της τάξης του 90,8% τις θεωρεί σημαντικές, ενώ αντίθετα μόνο το 9,2% δεν κρίνει τις παράλληλες εκδηλώσεις απαραίτητες.

Διάγραμμα. Θεωρείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης σημαντικές για την προσέλκυση επισκεπτών;

 

Από τους Επισκέπτες που παρακολούθησαν τις παράλληλες εκδηλώσεις τις αξιολογούν ως πολύ καλές. Ειδικότερα όλες τις επιμέρους κατηγορίες παράλληλων εκδηλώσεων, οι Επισκέπτες τις αξιολογούν ως καλές σε πολύ υψηλό ποσοστό που φτάνει έως 86,4%. Αναλυτικά η αξιολόγηση των παράλληλων εκδηλώσεων από τους Επισκέπτες της Έκθεσης παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Διάγραμμα. Πώς αξιολογείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις που παρακολουθήσατε;

 

Ακόμα ένα πολύ θετικό στοιχείο για τη Διοργάνωση είναι το αρκετά μεγάλο ποσοστό των Εκθετών που δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετέχει και στην επόμενη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το 39,5% των Εκθετών δηλώνει ότι θα συμμετέχει στην επόμενη ΔΕΘ και το 55,0% ότι ίσως θα συμμετέχει. Αντίθετα μόλις ένα 5,5% των Εκθετών δηλώνει ότι δεν θα επαναλάβει την συμμετοχή. Οι Εκθέτες που δήλωσαν την πρόθεσή τους να μη συμμετέχουν στην επόμενη ΔΕΘ, αναφέρουν ως κυριότερους λόγους γι’ αυτή τους την απόφαση, τους εξής: την μείωση στις πωλήσεις, το υψηλό κόστος συμμετοχής, την απουσία Β2Β συναντήσεων, τις λίγες μέρες διάρκειας της έκθεσης, την απουσία επιδότησης από το Ε.Β.Ε.Θ., τις μειωμένες αποδοχές και τέλος την απουσία μεγάλων επιχειρήσεων.

Διάγραμμα. Σκοπεύετε  να  λάβετε μέρος στην επόμενη ΔΕΘ;

Σχετικά με την πρόθεση των Επισκεπτών να επαναλάβουν την επίσκεψή τους στην επόμενη Έκθεση, το 91,5% σκοπεύει να επισκεφτεί ξανά την Έκθεση ως Επισκέπτης, ενώ μόλις το 7,6% δεν θα επαναλάβει την επίσκεψη.

Διάγραμμα. Σκοπεύετε να έρθετε στην επόμενη Έκθεση;