H XAΛΚΙΔΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Author: 
Γραμματική Καραβασιλικού

Εις όλους είναι αντιληπτόν ότι, η διεθνής έκθεσις της Θεσσαλονίκης που γίνεται κάθε χρόνο από τας 15-30 Σεπτεμβρίου και που βρίσκεται τόσο κοντά προς τη Χαλκιδική, επιδρά ευεργετικώς και εις ημάς, είτε διότι μας παρέχει την ευκαιρίαν όπως διά της επισκέψεώς της λαμβάνωμεν μίαν γενικήν ιδέαν περί της βιομηχανικής και γεωργικής αναπτύξεως και προόδου της Ελλάδος και των εις την έκθεσιν μετεχόντων κρατών, είτε διότι μας παρέχει την ευκαιρίαν όπως εκλέξωμεν και προμηθευθώμεν υπό τους καλλίτερους όρους τα αναγκαιούντα εις ημάς μηχανήματα και λοιπά είδη, είτε τέλος διότι μας παρέχει την ευκαιρίαν όπως και η
Χαλκιδική εμφανίση κατ’αυτήν τά προϊόντα της , τον πλούτον της και γνωρισθή και εις τον έξω κόσμον και προσελκύση την προσοχήν και την συμπάθειαν αυτού.
 
Δι’όλους αυτούς τους λόγους, η διεθνής έκθεσις της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα ζωτικώτατον ζήτημα δι ‘ολόκληρον την Μακεδονίαν και την Χαλκιδικήν και πρέπει να την περιφρουρήσωμεν, να την ενισχύσωμεν και να συντελέσωμεν όσον δυνάμεθα εις την προαγωγήν αυτής.
 
Και κατά το Β’ μεν έτος της ιδρύσεως της εκθέσεως ταύτης ήτοι το 1927, συμμετέσχε και η Χαλκιδική εις αυτήν και παρουσίασεν έναν πλούτον και μεγάλην ποικιλίαν εκθεμάτων, γεωργικών ειδών, ειδών αμπελουργίας και ελαιοκομίας, κτηνοτροφικών ειδών, ειδών οικιακής χειροτεχνίας και μίαν συλλογήν των ποικίλων και αφθόνων μεταλλευμάτων αυτής, δι’ων και επέσυρε πράγματι τον θαυμασμόν και την προσοχήν των επισκεπτών και έτυχεν εν τέλει χρυσού βραβείου, το οποίο κοσμεί το γραφείον της νομαρχίας.
 
Κατά το επόμενο όμως έτος το 1928 η Χαλκιδική δεν συμμετέσχεν ελλείψει των αναγκαιούντων πόρων, εφ’όσον η Δήμος Πολυγύρου δεν ηδύνατο βεβαίως να καταβάλλη κατ’έτος εξ’ολοκλήρου την απαιτούμενην δαπάνην, όπως κατέβαλλε ταύτην κατά το προηγούμενον έτος ήτοι 25,00 δραχμάς.
 
Εφέτος όμως, κατόπιν των εκ των κάτω αντιδράσεων και του κινδύνου ον διέτρεχεν η Έκθεσις να διαλυθή, κατενοήθη εντονώτερον η σπουδαιότης και σημασίας ταύτης και έσπευσεν όπως συμμετάσχη και η Χαλκιδική έστω και την τελευταίαν στιγμήν. Προχείρως κατηρτίσθη επιτροπή και εζητήσαμε την υλική και ηθική συνδρομήν και συμμετοχήν όλων των Κοινοτήτων. Και προθύμως μεν ήδη αι κάτωθι Κοινότητες εψήφισαν και εχορήγησαν ανάλογα ποσά: Δήμος Πολυγύρου 10,000 δραχ, Αγ. Μάμας 1000, Βάλτα 1000, Ν.Μουδανιά 1000, Ορμύλια 1000, Ν.Αντιγόνεια 1000, Νικήτη 1000, Πορταριά 1000, Αγ. Νικόλαος 1000, Συκιά 1000, Παλαιοχώρα 500, Βάβδος 500, Νεα Καλλικράτεια 2000, Καρβιά 1000 και Ιερισσός 1000 ήτοι εν όλω δραχμάς 27.500. Ελάχισται όμως μετέσχον ενεργώς και δι’εκθεμάτων ήτοι ο Δήμος Πολυγύρου εμφανίσας τα εξαίρετα μεταξωτά είδη χειροτεχνίας, έλαιον και ελαίας,οίνον και τσίπουρον, τρίχινα είδη και γεωργικά προϊόντα, και αι Κοινότητες: Βάλτα παρουσιάσασα εκλεκτά είδη σιτηρών, κουκούλια, κηρόν, ρητίνην, και θαυμάσιες μεγάλες πράσινες εληές που προκαλούσαν τον θαυμασμόν, Πορταριά με διάφορα είδη σιτηρών, Αγ. Νικόλαος με μέλι σουσμέ, Ορμύλια και Παλαίχωρα με εκλεκτόν καπνόν και Άγιος Πρόδρομος με καλαμπόκι.
 
Συγχρόνως εξετίθετο και μία συλλογή μεταλλευμάτων Χαλκιδικής, πρόχειρος όμως και ουχί πλήρης, διότι δεν μας έστειλαν υπάρχοντα δείγματα οι διάφοροι κάτοχοι και δηλωταί μεταλλείων ,προς ους απετάθημεν, αφού ακόμη και αυτή η Εταιρεία μεταλλείων Κασσάνδρας, από την οποίαν ανεμέναμεν και ανάλογον υλικήν αρωγήν, ηρνήθη να μας παραχωρήση την ζητηθείσαν συλλογήν.
 
Ούτω η εφετεινή εμφάνισις της Χαλκιδικής δεν ήτο πλήρης και τελεία, ενώ φρονούμεν ότι δύναται ασφαλώς να είναι πλουσιωτέρα. Η εσπευσμένη όμως απόφασις διά την εφετεινήν συμμετοχήν και ο καταρτισμός των νέων Κοινοτικών συμβουλίων τινά των οποίων δεν είχον ακόμη καταρτισθή, συνετέλεσαν ώστε να μην συμμετάσχουν ενεργώς όλαι αι Κοινότητες, των οποίων οι πολίται οι επισκεπτόμενοι το Γενικόν αγροτικόν περίπτερον της εκθέσεως, του οποίου δύο περιστύλια κατείχον τα εκθέμετά μας, διεμαρτύροντο διά την μη συμμετοχήν της Κοινότητός των, ενώ άλλοι ηγάλλοντο και μετ ίδιαιτέρας ευχαριστήσως αντικρύζον τα προϊόντα των χειρών των.
 
Εν τούτοις τα εκθέματα της Χαλκιδικής συνέβαλον ουσιωδώς εις την θαυμάσιαν γενικήν εμφάνισιν του Αγροτικού περιπτέρου και ετύχομεν και πάλιν διπλού χρυσού βραβείου, του νομού και του Δήμου Πολυγύρου.
 
Ήδη λοιπόν ότε κατενοήθη η σημασία της εκθέσεως ταύτης, συνεχής και αδιάκοπος πρέπει να είναι η συμμετοχή ολόκληρου της Χαλκιδικής εις αυτήν, όπου πάντοτε κάτι το νέον και ποικίλον θα έχωμεν να παρουσιάσωμεν.
 
Προς τούτο και προς γενικωτέραν προπαγάνδαν και διαφήμισιν της αγνώστου Χαλκιδικής, και τέλος προς συμπλήρωσιν και εντονωτέραν πραγματοποίησιν των σκοπών, τους οποίους έθεσεν ο ιδεολόγος ιδρυτής του παρόντος Ημερολογίου της Χαλκιδικής, και τέλος προς συμπλήρωσιν και εντονωτέραν πραγματοποίησιν των σκοπών, τους οποίους έθεσεν ο ιδεολόγος ιδρυτής του παρόντος Ημερολογίου της Χαλκιδικής κ.Νικόλαος Ηλία, φρονούμεν ότι πρέπει να συσταθεί ένα παγχαλκιδικός σύλλογος, ο οποίος και αφθονωτέρα υλικά μέσα θα δύναται να εξεύρη και να διαθέση και εντονωτέραν και συστηματική ρποπαγάνδαν να διεξάγάγη. Του συλλόγου τούτου ιδιαιτέρα ειδική επιτροπή να αναλάβη από τούδε τον ειδικόν σκοπόν της αρτιωτέρας και γενικής εμφανίσεως της Χαλκιδικής εις την Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλονίκης, όπως ο αυτός σύλλογος θα δύναται να αναλάβη ή να συνδράμη εις την όσον οίοντε τελειοτέραν έκδοσιν του ετήσιου Ημερολογίου της Χαλκιδικής, ίνα συνεχισθή και μη ναυαγήση η ωραία ιδέα του ιδρυτού αυτού.
 
Αθ. Καραγκάνης
 
* Αναδημοσίευση από το βιβλίο: Νικολάου Μ. Ηλία, Ημερολόγιον της Χαλκιδικής
(Έτη 1930, 1931, 1932), εκδ. Δια Βίου, Θεσσαλονίκη 2010